zoek
Vol. 3, No. 1 (Autumn 2012) Published on November 1st, 2012
Vol. 3, No. 1 (Autumn 2012) Contents
Volume 3, 2012 is only available as a pdf.
Archives About TNJR
Subscribers

About The Netherlands-Japan Review

 

Over TNJR

Het tijdschrift is gewijd aan Japan, in de ruimste zin van het woord. Allerlei onderwerpen, van politiek tot kunst, van chanoyu tot ninjutsu, van de Jōmon-periode tot de huidige Heisei-periode, van de prehistorische, klassieke en premoderne cultuur tot de huidige jongerencultuur, vallen binnen het kader van het tijdschrift. In de Nederlandse pers verschijnt niet veel over Japan, en wat verschijnt is vaak gebaseerd op vooroordelen en verouderde kennis en berust niet op gedegen wetenschappelijk onderzoek. In deze lacune beoogt The Netherlands-Japan Review te voorzien. De doelgroep is een algemeen maar ontwikkeld lezerspubliek, dat een zekere voorkennis over Japan bezit. De artikelen zijn van een niveau dat zij zowel voor de algemene lezer als voor de specialist interessant zijn. Niet strikt wetenschappelijk, maar wel wetenschappelijk verantwoord.
 

Abonnement

Een abonnement wordt afgesloten per kalenderjaar. Opzegging van het abonnement dient tenminste twee maanden voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden. Het abonnement is gratis.
 
Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, voor zover mogelijk op het moment van de wisselingen van de Japanse seizoenen. Abonnees hebben toegang tot de online-versie en tot de pdf-versie, die gedownload kan worden en eventueel kan worden uitgeprint, zodat een gewoon papieren tijdschrift ontstaat. Behalve tekst en afbeelding, bevat het tijdschrift ook allerlei bewegend beeldmateriaal, dat online te bekijken is. De titelpagina, het colofon, de inhoudsopgave en het voorwoord van het laatste nummer zijn voor iedereen toegankelijk.
 
Het abonnement dient via de website te worden afgesloten. De procedure wijst zich na aanmelding vanzelf. Na afronding van de procedure wordt toegang tot de website verleend.
 

About TNJR

The journal is dedicated to Japan in the broadest sense of the word. All aspects, from politics to art, from chanoyu to ninjutsu, from the Jōmon Period to the present Heisei Era, from prehistoric, classic, and pre-modern culture to the present day’s youth-culture, fall within the scope of the journal. Not much appears about Japan in the Dutch press, and much of what does appear, is based on prejudices, not grounded in solid research. This is the lacuna our journal attempts to fill. It is intended for a general, but educated readership, and we assume that our readers will have a few general notions about Japan. The articles are written in such a way that they are accessible to all readers, but will not disappoint the specialist. They are not strictly scientific, but they are scientifically validated.

Subscription

A subscription counts for a calendar year. Cancellation has to take place at least two months before the end of the year. Subscription is free.
 
The journal is published four times a year, as much as possible on the dates the Japanese seasons change. Subscribers have access to the online version and to the pdf version, which can be downloaded en be printed if desired, in which way a paper journal can be created. Besides texts and pictures the journal contains also moving pictures, which can be watched online. The frontpage, the colophon, the contents and the preface of the current issue are accessible for everybody.
 
Subscription has to be done on the website. The procedure after registration is all self-evident. After the procedure is completed, access to the website will be given.